ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΣΥΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΣΥ

Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι μισθωτοί που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με την Εταιρεία ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (0ΣΥ ΑΕ).

Άρθρο 1

1.1 Σε όλο το προσωπικό αυξάνεται κατά 20% ο βασικός μισθός.

1.2 Σε όλο το προσωπικό το αργότερο έως 20 Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους καταβάλλεται ένας ολόκληρος μισθός ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων.

1.3 Σε όλο το προσωπικό το αργότερο την τελευταία Παρασκευή προ της Μεγάλης Εβδομάδας όπως αυτή ορίζεται κατ έτος καταβάλλεται ποσό ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού ως επίδομα εορτών Πάσχα.

1.4 Σε όλο το προσωπικό με την μισθοδοσία του μήνα της προγραμματισμένης κανονικής του άδειας καταβάλλεται ποσό ίσο με ½ του μηνιαίου μισθού ως επίδομα αδείας.

1.5 Το ποσοστό προσαύξησης της αποζημίωσης για την νυχτερινή εργασία υπολογίζεται σε 25% επί του ημερομίσθιου.

1.6 Το ποσοστό προσαύξησης της αποζημίωσης για τις επίσημες αργίες και το σύνολο των Κυριακών ορίζεται σε 75% επί του ημερομίσθιου.

1.7 Στο προσωπικό που εργάζεται σε καθεστώς εναλλασσόμενης βάρδιας και όσους εργάζονται στο κινητό συνεργείο καταβάλλεται επιπλέον ποσό 5% επί του βασικού μισθού.

Άρθρο 2
Χρόνος προϋπηρεσίας — Προϋποθέσεις αναγνώρισης

2.1 Ως χρόνος προϋπηρεσίας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας λογίζεται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως της ηλικίας, εφόσον αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Για τους εργαζόμενους που κατέχουν και προσκομίζουν τίτλους σπουδών που αντιστοιχούν σε ανώτερη κατηγορία τυπικών προσόντων από εκείνη στην οποία υπηρετούν και προσλήφθηκαν, η ένταξή τους θα γίνεται με βάση τους ανωτέρω τίτλους, και λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της εταιρίας και του προσφερόμενου έργου.

Άρθρο 3
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (150€)

Ως δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, ορίζονται οι κάτωθι:

• Προσωπικό που απασχολείται στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου (Οδηγοί Λεωφορείων της ΟΣΥ ΑΕ, Ελιγμοδηγούς, Σταθμάρχες — Οδηγοί, Επόπτες — Οδηγοί, αρμόδιοι Τμηματάρχες).

• Προσωπικό που απασχολείται στην τεχνική υποστήριξη του στόλου των οχημάτων και των εγκαταστάσεων (αμαξοποιοί, βαφείς, επιγραφοποιοί, εφαρμοστές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ηλεκτρονικοί, ηλεκτροσυγκολλητές, λιπαντές, ξυλουργοί, συντηρητές κτιρίων, ταπητουργοί, τεχνίτες αντλιών, ελαστικών, οχημάτων, συσσωρευτών, ψυγείων, τορναδόροι, χειριστές ανυψωτικών γερανών, χορηγητές, τεχνίτες, Τεχνίτες —Υδραυλικοί, Τεχνίτες Ψυκτικοί Οχημάτων).

• Εργατοτεχνικό προσωπικό

• Προσωπικό που απασχολείται στον έλεγχο και εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου (εισπράκτορες — εκδότες — ταμίες)

• Αποθηκάριοι, Προσωπικό Ασφαλείας – φρούρησης εγκαταστάσεων

• Νοσηλευτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης και Ιατρικό Προσωπικό

• Καθαριστές – Καθαρίστριες Λεωφορείων

Άρθρο 4
Επίδομα θέσης ευθύνης

• Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, πεντακόσια ευρώ (500,00€)

• Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, τετρακόσια ευρώ (400,00€)

• Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια ευρώ (300,00€)

• Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€)

• Επόπτες Οδηγοί — Προϊστάμενοι Συνεργείων, εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €)

• Σταθμάρχες — Οδηγοί, εκατό ευρώ (100,00 €)

Το παραπάνω ποσό χορηγείται στο προσωπικό της εταιρίας που κατέχει τις ως άνω προβλεπόμενες, βάσει οργανογράμματος της εταιρίας, θέσεις ιεραρχίας των Σταθμαρχών — Οδηγών, Εποπτών —Οδηγών, καθώς και Προϊσταμένων Συνεργείων, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι οι ίδιοι δεν λαμβάνουν, ταυτόχρονα, το επίδομα θέσης που αντιστοιχεί στους Προϊσταμένους Τμημάτων Διοίκησης.

Άρθρο 5
Ωράριο εργασίας-Διάλειμμα

5.1.Το ωράριο εργασίας για όλο το προσωπικό ορίζεται σε 7 ώρες και είναι συνεχόμενο. Καταργείται η διακεκομμένη βάρδια («κατσαρή»).

5.2 Το διάλειμμα ορίζεται σε 30 λεπτά, είναι χρόνος εντός του ωραρίου, είναι συνεχόμενο και δίνεται στην μέση της βάρδιας. Ειδικότερα στο προσωπικό κίνησης λόγω της ιδιαιτερότητας της δουλειάς μπορεί να δίνεται μεταξύ της 3ης και 4ης ώρας εργασίας.

5.3 Ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο και την προετοιμασία των οχημάτων και των εγκαταστάσεων είναι χρόνος εντός του ωραρίου εργασίας.

Άρθρο 6
Οικογενειακή παροχή

6.1 Για την ενίσχυση της οικογένειας των εργαζομένων, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή τους ως εξής:
Για εργαζόμενο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή

• Εκατό ευρώ (100,00 €) για ένα τέκνο,

• Διακόσια ευρώ (200,00 €) συνολικά για δύο τέκνα,

• Τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00 € ) συνολικά για τρία τέκνα,

• Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) συνολικά για τέσσερα τέκνα και

• Επιπρόσθετα εκατό ευρώ (100,00 €) ανά επιπλέον τέκνο.

Η οικογενειακή παροχή δικαιολογείται μόνο για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 190 έτος ηλικίας τους ή το 200 έτος, μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους που αντιστοιχεί στην συμπλήρωση του ηλικιακού αυτού ορίου, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.

6.2 Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην Ανώτερη ή Ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η οικογενειακή παροχή χορηγείται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον Οργανισμό κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 250υ έτους ηλικίας τους, μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του ορίου αυτού.

6.3 Για τη διακοπή της οικογενειακής παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω κατά περίπτωση ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους, και προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους

Άρθρο 7
Λοιπές παροχές και αποζημιώσεις

7.1. Βρεφονηπιακοί και ειδικοί σταθμοί

Α) Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμβάλλει στην κάλυψη μέρους των δαπανών φοίτησης των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και να καταβάλλει μηνιαίως, ανά παιδί, τα εξής ποσά:

• 200€ για 1 παιδί

• 250€ για 2 παιδιά

• 350€ για 3 παιδιά

• 400€ για 4 παιδιά

Η εταιρία καταβάλει τα ανωτέρω ποσά για λογαριασμό των παιδιών κάθε εργαζόμενου.

Β) Η εταιρεία αναλαμβάνει, επίσης, την υποχρέωση, στο πλαίσιο του πνεύματος κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και ευαισθησίας :

Για τα παιδιά εργαζομένων που έχουν συντελεστή αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχουν από ανίατες ασθένειες, και παρακολουθούν Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και θεραπείας ή διαβιούν μόνιμα σε δημόσια ή ιδιωτικά Ειδικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, να καταβάλει, σε μηνιαία βάση, το υπερβάλλον ποσό στην κάλυψη μέρους των δαπανών φοίτησης στα ανωτέρω ιδρύματα, συμπληρωματικά με τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα.

Για τις δε λοιπές περιπτώσεις παιδιών εργαζομένων που, μέχρι την ενηλικίωσή τους, χρήζουν λογοθεραπείας, ψυχοθεραπείας ή φυσιοθεραπείας, η εταιρία χορηγεί, ετησίως οικονομική ενίσχυση, συμπληρωματικά με τον κατά περίπτωση αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, και με βάση τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά καταβολής, μέχρι συμπλήρωσης του ποσού. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται, εντός οκταμήνου, να προσκομίζουν τα οικεία παραστατικά, άλλως το ποσό θα συμψηφίζεται με το μισθό τους.

Ο χαρακτηρισμός και η γνωμάτευση των ανωτέρω βεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό του Ι.Κ.Α, ή οιουδήποτε άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα, ενώ απαιτείται και η προσκόμιση των αντίστοιχων αποδείξεων, χωρίς την εμπρόθεσμη προσκόμιση των οποίων αποσβένεται το δικαίωμα για το αντίστοιχο έτος.

Σε περίπτωση που αμφότεροι γονείς τυγχάνουν εργαζόμενοι της εταιρίας, τα ανωτέρω θα καταβάλλονται σε έναν εκ των δύο γονέων.

Οι εν λόγω παροχές λογίζονται συμπληρωματικές και χορηγούνται για όσο χρονικό διάστημα καλύπτονται αυτές από το Ι.Κ.Α ή από τον κατά περίπτωση αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

7.2. Επιδότηση φοίτησης τέκνου

Στους εργαζόμενους που αποδεδειγμένα το παιδί τους φοιτά σε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής εκτός του Νομού Αττικής, καθώς και στους εργαζόμενους που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο, χορηγείται, άπαξ, κατ’ έτος, ποσό χίλια ευρώ (1000,00€) για τα ακαδημαϊκά έτη που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών κάθε σχολής.

7.3. Προκαταβολή αποζημίωσης Ν. 211211920

Οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας και πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ή έχουν είκοσι (20) έτη συμπληρωμένου χρόνου ασφάλισης στην εταιρία, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν προκαταβολή της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920, όπως αυτός ισχύει, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται σε 20%, εφάπαξ.

7.4. Αλληλοβοηθητικός Λογαριασμός Σωματείων

Η εταιρία χορηγεί στους εργαζόμενους, ως μηναία εισφορά, ποσοστό 0,3% επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών για την εκπλήρωση των σκοπών των σωματείων και ειδικότερα, των Αλληλοβοηθητικών Λογαριασμών αυτών.

 

7.5. Επιδότηση εξαγοράς ενσήμων

Οι εργαζόμενοι που εξαγοράζουν τα ένσημα προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιδοτούνται από την εταιρία με ποσοστό 50% της δαπάνης , με την απαραίτητη προσκόμιση της απόφασης αναγνώρισης ή της σχετικής βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

7.6. Παιδικές κατασκηνώσεις

Με δαπάνες και μέριμνα της Εταιρείας, τα παιδιά των εργαζομένων ηλικίας 5-15 ετών, αποστέλλονται σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών τους.

7.7. Ανανέωση επαγγελματικών διπλωμάτων

Η εταιρία αναλαμβάνει το κόστος ανανέωσης των επαγγελματικών διπλωμάτων των εργαζόμενων που απασχολούνται ως οδηγοί επί οχήματος για την παραγωγή συγκοινωνιακού έργου η υπηρεσιακών μέσων.

7.8. Ρυθμίσεις θεμάτων σε περίπτωση θανάτου του εργαζόμενου

Α. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου με οφειλή από υπόλοιπο δανείου που είχε λάβει από την εταιρεία η άλλων φορέων δεν θα υπάρχει καμιά απαίτηση κατά των ως άνω κληρονόμων και θα φροντίζει για τη διαγραφή της οφειλής του θανόντα εν ενεργεία υπαλλήλου.

Β. Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία υπαλλήλου, η Εταιρεία θα καταβάλει στους νόμιμους κληρονόμους α΄ βαθμού την αποζημίωση του εργαζόμενου που δικαιούται βάσει του Ν.2112/20 όπως αυτός ισχύει.

7.9. Χρηματική ενίσχυση γέννησης τεκνών

Σε κάθε εργαζόμενο χορηγείται για τη γέννηση του 1ου τέκνου εφάπαξ ποσό τετρακόσια (400 ευρώ), για τη γέννηση 2ου τέκνου εφάπαξ ποσό εξακόσια (600ευρω), και για το τρίτο τέκνο και άνω ποσό οκτακόσια (800 ευρώ).

7.10. Κίνητρο εκπαίδευσης

Στο προσωπικό της παρούσας χορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί από το ΛΑΕΚ για κάθε ημέρα συμμετοχής του στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διενεργεί η εταιρία για την επιμόρφωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του.

Άρθρο 8
Άδειες – προγραμματισμός- πρόσθετες αναπαύσεις

8.1. Οι τακτικές αναπαύσεις για τους απασχολούμενους σε κυκλωματική εργασία, ορίζονται σε εκατόν οκτώ (108), ετησίως, οι οποίες χορηγούνται βάσει του προγραμματισμού εργασίας και σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμένου συγκοινωνιακού έργου.

Πλέον των εκατόν οκτώ (108) τακτικών αναπαύσεων, ορίζονται ετησίως πέντε (5) πρόσθετες αναπαύσεις (Έκτακτα Repos), και οι οποίες χορηγούνται μία (1) ανά δίμηνο εκτός του διμήνου Ιουλίου — Αυγούστου.

Οι πρόσθετες αναπαύσεις χορηγούνται ύστερα από εκδήλωση σχετικής επιθυμίας των ενδιαφερομένων και τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπεται η μεταφορά τους από δίμηνο σε δίμηνο, εκτός εάν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν.

Στο προσωπικό της εταιρίας που απασχολείται σε πενθήμερη εργασία για την εκτέλεση και υποστήριξη του συγκοινωνιακού έργου χορηγείται ως πρόσθετη ανάπαυση μία (1) εργάσιμη ημέρα, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρίας.

Στο διοικητικό προσωπικό της εταιρίας χορηγείται, εκτός των προβλεπομένων αναπαύσεων στις οικείες διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, μία (1) επιπλέον ανάπαυση (έκτακτο ρεπό), η οποία θα χορηγείται εκτός του διμήνου Ιουλίου — Αυγούστου, ύστερα από εκδήλωση σχετικής επιθυμίας των ενδιαφερομένων και μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Σε όλο το προσωπικό που εργάζεται σε εναλλασσόμενη βάρδια (πρωί-απόγευμα-νύχτα) η εβδομάδα της νυχτερινής βάρδιας δεν θα ξεπερνάει τις 5 συνεχόμενες νύχτες και θα αποδίδεται 1 επιπλέον ρεπό την 6 ημέρα.

8.2 Άδειες κανονικές

Το προσωπικό της παρούσας δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3302/2004 άδεια (20) εργασίμων ημερών η οποία προσαυξάνεται κατά μία ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου και μέχρι τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες για όσους απασχολούνται με σύστημα πενθήμερης εργασίας.

Το προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα της εξαήμερης εργασίας δικαιούται είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες, οι οποίες προσαυξάνονται κατά μία ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου και μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες.

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπολογίζεται η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας (repos).

Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., ή στην πρώην ΕΘΕΛ ή στον πρώην ΗΛΠΑΠ ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Όσοι εργαζόμενοι συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., ή στην πρώην ΕΘΕΛ ή στον πρώην ΗΛΠΑΠ, ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι έξι (26) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή τριάντα μία (31) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Όσοι εργαζόμενοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη υπηρεσίας στην Ο.ΣΥ. Α.Ε., ή στην πρώην ΕΘΕΛ ή στον πρώην ΗΛΠΑΠ, ή προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι εφτά (27) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή τριάντα δύο (32) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Α) Προγραμματισμός της ετήσιας Κανονικής Άδειας

Η χορήγηση της Κανονικής Άδειας προγραμματίζεται σε ετήσια βάση.

Ο ετήσιος προγραμματισμός περιλαμβάνει δύο περιόδους, την θερινή που διαρκεί από 16 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου (6 δεκαπενθήμερα) και τη χειμερινή που διαρκεί από 1 Ιανουαρίου έως 15 Ιουνίου και από 16 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου (18 δεκαπενθήμερα).

Ο ετήσιος προγραμματισμός πραγματοποιείται το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους με την παρακάτω διαδικασία:

Το Τμήμα Προγραμματισμού Συγκοινωνιακού έργου και Δρομολόγησης της Διεύθυνσης Παραγωγής Συγκοινωνιακού Έργου (Δ.Π.Σ.Ε.) εκδίδει εγκύκλιο με τα ρεπό του επόμενου έτους και τα ποσοστά Κανονικών Αδειών ανά δεκαπενθήμερο και την αποστέλλει στις Υποδιευθύνσεις Κίνησης σε όλα τα αμαξοστάσια.

Η Υποδιεύθυνση Κίνησης του κάθε αμαξοστασίου λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που υπηρετεί στο αμαξοστάσιο, αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων τα ρεπό κάθε ομάδας εργασίας και τον αριθμό των εργαζομένων που προβλέπονται ανά 15νθήμερο. Ο εργαζόμενος καλείται στο χρονικό διάστημα από 5 έως 25 Οκτωβρίου με αίτησή του να προγραμματίσει τις δύο περιόδους της Κανονικής του Αδείας εκ των όποιων η μία υποχρεωτικά τη θερινή περίοδο.

Η Υποδιεύθυνση Κίνησης καταγράφει ανά δεκαπενθήμερο τις επιθυμίες των έργα ο και σε πρώτη φάση προγραμματίζει τις Κανονικές Άδειες στα δεκαπενθήμερα που ο αριθμού των εργαζομένων δεν υπερβαίνει το ποσοστό.

Στα δεκαπενθήμερα που οι επιθυμίες των εργαζομένων υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων που προβλέπονται βάσει του ποσοστού, αξιολογεί τις δηλωθείσες προτιμήσεις βάσει των παρακάτω αντικειμενικών — κοινωνικών κριτηρίων.

1. Όσοι συντηρούν και έχουν την επιμέλεια τέκνων με ειδικές ανάγκες ή έχουν σύζυγο με ειδικές ανάγκες, ή έχουν μονογονεϊκές οικογένειες.

2. Οι πολύτεκνοι που ειδικά για την περίπτωση αυτή θεωρούνται οι έχοντες τρία (3) παιδιά και άνω, θα προηγούνται δε οι έχοντες τα περισσότερα τέκνα. Επί ιδίου αριθμού τέκνων, προηγούνται όσοι έχουν ανήλικα τέκνα.

3. Η Γενική Υπηρεσιακή Αρχαιότητα.

Διευκρινίζεται ότι από την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης των δεκαπενθημέρων που ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει το ποσοστό, αποκλείονται εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν λάβει Κανονική Άδεια την ίδια χρονική περίοδο κατά το προηγούμενο έτος.

Σε όσους εργαζόμενους δεν ικανοποιείται η πρώτη τους επιθυμία και αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης, καλούνται να δηλώσουν δεύτερη προτίμηση στα δεκαπενθήμερα που έχουν απομείνει κενές θέσεις.

Οι προγραμματισμένες άδειες ανά δεκαπενθήμερο αποστέλλονται στη Διεύθυνση Παραγωγής Συγκοινωνιακού Έργου (Δ.Π.Σ.Ε.) για έλεγχο και έγκριση επί των κανόνων που έχουν τεθεί για το αναφερόμενο έτος. οι προγραμματισμένες άδειες στη συνέχεια αποστέλλονται στην Υποδιεύθυνση Κίνησης των ΑΙΣ για να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΑΣ.

Επιτρέπονται μετά από αίτηση των εργαζομένων οι αμοιβαίες αλλαγές προγραμματισμού των Κανονικών Αδειών κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας.

Β) Χρόνος Χορήγησης της ετήσιας Κανονικής Άδειας

Οι κανονικές άδειες χορηγούνται κατά βάση την 1η του μήνα όταν είναι προγραμματισμένη για το Α’ δεκαπενθήμερο και την 16η του μήνα όταν είναι προγραμματισμένη για το Β’ δεκαπενθήμερο.

Όταν η 1 η και η 16η του μήνα συμπίπτει με τακτικό ή έκτακτο προγραμματισμένο ρεπό του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας, τότε η κανονική άδεια αρχίζει από την επόμενη πρώτη ημέρα κατά την οποία θα απασχολείτο ο εργαζόμενος αν προσερχόταν κανονικά στην εργασία του είτε είναι Κυριακή ή αργία.

Ο εργαζόμενος μπορεί με αίτησή του να προσαυξάνει τις ημέρες είτε πριν την έναρξη ή και μετά τη λήξη της Κανονικής του Άδειας, εάν οι λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας το επιτρέπουν.

8,3 Ημέρες που δεν υπολογίζονται στην Ετήσια Κανονική Άδεια

Στον υπολογισμό των ημερών αδείας εξαιρούνται μόνο οι εκατόν οκτώ (108) αναπαύσεις του προσωπικού κίνησης και του βοηθητικού προσωπικού που εργάζεται σε εναλλασσόμενη φυλακή και οι οποίες χορηγούνται βάσει του προγραμματισμού εργασίας.

Δ) Όσον αφορά τα ανήκοντα στην ηλεκτροκίνηση οχήματα, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους στον τρόπο λειτουργίας τους, για την επίτευξη του συγκοινωνιακού έργου, παραμένει σε ισχύ ο μέχρι σήμερα τηρούμενος προγραμματισμός αδειών, βαρδιών κλπ.

Συστήνεται άμεσα επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους εργαζομένων της εταιρίας και της διοίκησης, προκειμένου να εξευρεθεί σύστημα αντίστοιχης λειτουργίας για το σύνολο της εταιρίας και την εύρυθμη λειτουργία αυτής.

Έναρξη εφαρμογής το 2023

8.4 Άδεια σε εθελοντές αιμοδότες

Σε κάθε εθελοντή αιμοδότη, που προσφέρει αίμα για ενίσχυση της Τράπεζας αίματος που διατηρεί το κάθε Σωματείο, χορηγείται άδεια με αποδοχές τριών (3) ημερών, εφόσον η αιμοδοσία γίνεται σε χώρους που διοργανώνουν τα σωματεία της εταιρίας, και δύο (2) ημερών, εφόσον η αιμοδοσία γίνεται σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, η οποία στο σύνολό της δε μπορεί να ξεπερνά τις δώδεκα (12) ημέρες με αποδοχές ετησίως.

Επίσης, για τους εθελοντές δότες αιμοπεταλίων χορηγείται άδεια με αποδοχές τεσσάρων (4) ημερών, και μέχρι τέσσερις φορές ετησίως, η οποία δίνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρίας.

Οι ανωτέρω άδειες δε δύνανται να χορηγούνται σωρευτικά.

8.5 Άδεια εξετάσεων
Για τη διευκόλυνση της φοίτησης των εργαζομένων της εταιρίας που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία ή ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) χορηγείται για κάθε ημέρα εξετάσεων μία (1) ημέρα αδείας.

Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία αυτή επέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας.

8.6.Άδειες εξόδου

Σε όλο το προσωπικό που εργάζεται μόνιμα από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά την πρωινή βάρδια χορηγείται άδεια απουσίας για κάλυψη ατομικών αναγκών έως έξι (6) ώρες μηνιαίως, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) συνολικά ώρες την ημέρα και δεν μεταφέρεται σε επόμενους μήνες.

Οι ημέρες κατά τις οποίες θα χορηγείται η εν λόγω άδεια (Δευτέρα-Παρασκευή) εγκρίνεται από τους Προϊσταμένους των εκάστοτε Διευθύνσεων λαμβανομένων υπόψιν τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ως προσωπικό ασφάλειας λειτουργίας την δοσμένη ημέρα .

8.7 Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης του παιδιού
Οι εργαζόμενοι γονείς που έχουν ένα παιδί ηλικίας 6 ετών έως 16 ετών, δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

Οι γονείς που έχουν δύο (2) παιδιά και άνω δικαιούνται την παραπάνω άδεια για κάθε παιδί.

8.8 Άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στους άγαμους γονείς, που έχουν την επιμέλεια του τέκνου, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) τέκνα ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των τέκνων ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση του εργαζομένου με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται από μεν την άγαμη μητέρα άμεσα, δηλαδή, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ενώ για τον άγαμο πατέρα, εφόσον αναγνωρίσει νόμιμα το τέκνο.

Επίσης, η εταιρία αναλαμβάνει, στο σύνολό του, το κόστος για Βρεφονηπιακούς σταθμούς, Ειδικούς Σταθμούς, ψυχοθεραπεία, λογοθεραπείας και φυσιοθεραπεία.

8.9. Α: Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας

Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι οι εργαζόμενες μητέρες της εταιρείας , η όποια εταιρία, αμέσως μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας και μετά από αμετάκλητη αίτηση των ιδίων, καταβάλει σε αυτές το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα.

Η διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

8.9. Β: Άδεια φροντίδας παιδιών

Οι εργαζόμενες μητέρες της εταιρίας δικαιούνται για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

Εναλλακτικά το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δυο (2) ώρες ημερησίως για τους 12 πρώτους μήνες και κατά μία (1) ώρα για έξι επιπλέον μήνες.

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στην εταιρία σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού, θεωρημένη από την οικεία επιθεώρηση εργασίας.

Το ανωτέρω μειωμένο ωράριο μπορεί να δοθεί αθροιστικά, μετά από σχετική αίτηση του εργαζόμενου.

Άρθρο 9
Προγραμματισμός εργασίας προσωπικού

Για όλο το προσωπικό ο προγραμματισμός γίνεται κατ έτος και μπορεί να αλλάξει μόνο με αίτηση και ενδιαφέρον του εργαζόμενου.

Αντίστοιχα η οργανωτική μονάδα που ανήκει σήμερα το σύνολο του προσωπικού μπορεί να αλλάξει μόνο με την σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.

Α. Προσωπικό Κίνησης

Ι) Όλο το προσωπικό κίνησης που συμπληρώνει το 580 έτος ηλικίας του εργάζεται σε καθεστώς εναλλασσόμενης βάρδιας.

Σε αυτό το προσωπικό δεν επιτρέπεται η αλλαγή προγραμματισμού εργασίας τους σε σταθερή βάρδια παρά μόνο με την συναίνεσή τους.

Από την συμπλήρωση του 58 έτους ηλικίας του ή 9.000 ημέρες ασφάλισης στα Β.Α.Ε. παύει να εργάζεται ως οδηγός κίνησης ,διατηρεί όλα τα μισθολογικά –ασφαλιστικά .δικαιώματα και με ευθύνη της εταιρίας εργάζεται σε άλλη θέση εργασίας έως την συνταξιοδότηση του.

B. Τεχνικό Προσωπικό

1. Όσοι από το προσωπικό της παρούσας συμπληρώνουν το 540 έτος της ηλικίας τους, δεν υποχρεούνται να εργάζονται σε εναλλασσόμενη βάρδια.

2. Όσοι από το προσωπικό της παρούσας συμπληρώνουν το 58 έτος της ηλικίας τους ή 9.000 ημέρες ασφάλισης στα Β.Α.Ε. προάγονται στα καθήκοντα του προϊσταμένου. Μόνο με την αίτηση και την σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται σε άλλη ειδικότητα διατηρώντας όλα τα μισθολογικά-ασφαλιστικά του δικαιώματα έως την συνταξιοδότηση του.

3. Ειδικότερα το τεχνικό προσωπικό σε όλα τα πόστα αναλαμβάνει εργασία μόνο ανά ζεύγη των 2 ατόμων κατ ελάχιστο.

Γ. Εσωτερικές Μετατάξεις

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας που αποδεδειγμένα δεν μπορούν προσωρινά ( ) για λόγους υγείας, να συνεχίσουν να απασχολούνται στα κύρια καθήκοντά τους, δύνανται να μετατάσσονται σε θέση εργασίας ανάλογα με τα προσόντα τους, όπως, ενδεικτικά σε αυτήν του ελιγμοδηγού, του ελεγκτή — πωλητή εισιτηρίων, του εργάτη γενικών καθηκόντων, του χορηγητή καυσίμων, του φύλακα, του κλητήρα, οι δε ανήκοντες στο τεχνικό προσωπικό μετατάσσονται προσωρινά, κατά προτεραιότητα, με πρώτη επιλογή, στην ειδικότητα του τεχνίτη χορηγητή ανταλλακτικών, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της εταιρίας και της εισηγήσεως της Ιατρικής Υπηρεσίας, με διατήρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, και χωρίς καμία μισθολογική μεταβολή για όσο διάστημα συντρέχουν οι λόγοι υγείας.

Δ. Απασχόληση οδηγών σε σταθερή βάρδια

Παρέχεται η δυνατότητα στους οδηγούς να απασχολούνται σε σταθερή βάρδια με σταθερές ημέρες ανάπαυσης Σάββατο και Κυριακή, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες της εταιρείας το επιτρέπουν, και μέχρι ανώτατο όριο 7%.

Άρθρο 10

10.1 Άδεια παράστασης ενώπιον Δικαστηρίου

Ο χρόνος παράστασης του μισθωτού σε ποινικά ή αστικά δικαστήρια ως κατηγορούμενου ή εφόσον η δίκη αφορά άμεσα ή έμμεσα στην Εταιρεία και δεν πρόκειται για εκδίκαση μήνυσης της Εταιρείας κατά του ιδίου, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος ημερήσιας εργασίας.

Ως δίκες που αφορούν στην Εταιρεία νοούνται και οι υποθέσεις για περιστατικά σε βάρος του οδηγού (εξύβριση ή βιαιοπραγία κλπ.) που συνέβησαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Ως χρόνος ημερήσιας εργασίας θεωρείται και η παράσταση του εργαζομένου σε περίπτωση αναβολής της δίκης, με την προϋπόθεση ότι ο ίδιος προσκομίζει τα απαραίτητα παραστατικά, όπως τούτα ορίζονται με την σχετική οδηγία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών.

Στο προσωπικό που καλείται με έγγραφη πρόσκληση Εισαγγελικής Αρχής να παραστεί σε δίκη ως μάρτυρας υπέρ της Εταιρείας ή ως κατηγορούμενος για πράξη που αφορά στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, χορηγείται άδεια με αποδοχές τόσες ημέρες, όσες απαιτούνται κατά περίπτωση για παράστασή του ενώπιον του Δικαστηρίου, και τούτο αποδεικνύεται από την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, τα οποία αποσαφηνίζονται σύμφωνα με την οικεία οδηγία της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης.

10.2 Άδεια λόγω μεταγγίσεων ή νεοπλασματικών ασθενειών

Το προσωπικό που πάσχει ή έχει παιδί που πάσχει από νόσημα που απαιτούνται τακτικές μεταγγίσεις αίματος, νεοπλασματικές ασθένειες δικαιούται άδεια με αποδοχές κάθε ημερολογιακό έτος, για όσο διάστημα διαρκούν οι μεταγγίσεις.

Για να πάρει την άδεια αυτή το προσωπικό πρέπει να προσκομίσει στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού βεβαίωση νοσοκομείου ή της Κεντρικής Υγειονομικής Επιτροπής ότι πάσχει το ίδιο ή το παιδί του από νόσημα για το οποίο απαιτούνται τακτικές μεταγγίσεις αίματος.

10.3 Άδεια γάμου

Σε περίπτωση γάμου του προσωπικού της εταιρίας χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές επτά (7) εργάσιμων ημερών και χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με την κανονική άδεια.

10.4 Άδεια τοκετού

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου στο προσωπικό της εταιρίας χορηγείται άδεια απουσίας με. αποδοχές τριών (3) εργασίμων ημερών και χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με την κανονική άδεια.

10.5 Άδεια θανάτου συγγενούς μέχρι β’ βαθμού συγγενείας

Σε περίπτωση θανάτου συγγενούς μέχρι και β’ βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας χορηγείται στο προσωπικό άδεια με αποδοχές δύο (2) ημερών και χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με την κανονική άδεια.

Αυτή η άδεια προσαυξάνεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) χλμ. για την ηπειρωτική χώρα ή εκατό (100) χλμ για τα νησιά.

10.6 Άδεια λόγω σπουδών

Η εν λόγω άδεια χορηγείται στους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές όλων των επιπέδων εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους σε τμηματικές ή πτυχιακές εξετάσεις.

Την άδεια αυτή δεν δικαιούται, όσοι δίνουν εξετάσεις για εισαγωγή τους σε μέσες, ανώτερες ή άλλες σχολές ή όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Αντίθετα, την δικαιούνται όσοι φοιτούν για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αυτή η άδεια χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στους εργαζόμενους που είναι μαθητές ή σπουδαστές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημοσίου ή εποπτευομένων φορέων από το δημόσιο.

Άρθρο 11
Συνδικαλιστικές απαλλαγές

Για τις συνδικαλιστικές απαλλαγές και σε αντίθεση με τα ως τώρα ισχύοντα χορηγείται πλήρης απαλλαγή σε εργαζόμενους της ΟΣΥ Α.Ε που είναι εκλεγμένα μέλη δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στους εκπροσώπους εργαζομένων που είναι εκλεγμένοι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥ Α.Ε., στα μέλη που είναι εκλεγμένα στα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων που υπογράφουν την σύμβαση, καθώς επίσης και στον Πρόεδρο και Γραμματέα των υφιστάμενων σωματείων στην ΟΣΥ Α.Ε.

Β. Χορηγείται απαλλαγή έως και πέντε (5) ημερών στους λοιπούς συνδικαλιστές.

Η διαχείριση των απαλλαγών αυτών θα γίνεται με ευθύνη των προεδρείων των αντίστοιχων σωματείων.

Άρθρο 12
Ρύθμιση χρεωστικών υπολοίπων
Χρηματικών διευκολύνσεων και προκαταβολών

Κάθε μορφή χρηματικής οφειλής του εργαζόμενου προς την εταιρία θα ρυθμίζεται σε ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα ευρώ(50,00) και μεγαλύτερο από εκατόν πενήντα ευρώ(150,00).

Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της παύσης χορήγησης εκτάκτων προκαταβολών από την υπογραφή της παρούσας και εφεξής, διατηρούμενης της χρηματικής διευκόλυνσης, αποκλειστικά και μόνο, για τους εξής λόγους, ήτοι:

α) Σοβαρούς λόγους ασθενείας του εργαζόμενου ή μέλους της οικογένειάς του ( εγχείριση, εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις)

β) νοσοκομειακή περίθαλψη του Ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν θα καλύπτονται από το Ι.Κ.Α.

γ) έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις οικογενειακής φύσης, όπως γάμος, βάπτιση, θάνατος, έξοδα πρώτης μετεγκατάστασης παιδιού που σπουδάζει

δ) δικαστικές αποφάσεις που αφορούν έξωση ή αναγκαστική εκτέλεσης βάρος της περιουσίας του εργαζόμενου, και με την ρητή προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κρατήσεις δεν θα υπερβαίνουν το 30% των μηνιαίων αποδοχών και

ε) περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος πρέπει να καταβάλει συγκεκριμένο, εκ του νόμου, ποσό προκειμένου να υπαχθεί σε φορολογικές, ασφαλιστικές ή τραπεζικές ρυθμίσεις.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για οικονομικές διευκολύνσεις, γίνεται μαζί με αίτηση.

Στην περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών με αίτηση, ο εργαζόμενος θα καταθέτει δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει την εύλογη προσκόμισης των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών θα παρακρατείται το οφειλόμενο ποσό από την τρέχουσα μισθοδοσία τα την έγκριση χορήγησης των διευκολύνσεων θα λαμβάνονται υπόψη:

α) Η χορήγηση προηγούμενης οικονομικής διευκόλυνσης και η ημερομηνία εξόφλησής .

β) Το τυχόν χρεωστικό της μισθοδοσίας του εργαζόμενου.

Άρθρο 13
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Χορήγηση Γάλακτος και ιματισμού

Α) Με δαπάνες και μέριμνα της εταιρείας χορηγείται ημερησίως στα Α/Σ νωπό γάλα σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην εταιρεία .

Β) Με δαπάνη της εταιρίας χορηγείται ετησίως ειδικός ιματισμός σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για κάθε ειδικότητα εργαζομένων αντιστοίχως.

Γ) Σε όλα τα Α/Σ καθημερινά θα βρίσκεται ιατρός εργασίας.

Δ) Με μέριμνα της εταιρίας θα γίνονται γενικές εξετάσεις κάθε χρόνο σε όλο το προσωπικό.

Ε) Σε περίπτωση ασθένειας αρκεί η πιστοποίηση του ιατρού εργασίας για αναρρωτική άδεια.

ΣΤ) Με ευθύνη της εταιρίας σε διάστημα 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης θα υπάρχει σε κάθε χώρο εργασίας τουαλέτα ,πόσιμο νερό, χώρος αναμονής και διαλείμματος με ψύξη-θέρμανση.

Ζ) Ο οδηγός για λόγους ασφάλειας δεν διακινεί- πωλεί εισιτήρια, δεν παρεμβαίνει για διάγνωση-επίλυση τυχόν μηχανικής βλάβης πέραν των ενδείξεων του πίνακα οργάνων του οχήματος.

Η) Με ευθύνη της εταιρίας γίνεται μελέτη και εγκατάσταση σε όλα τα οχήματα (Λ/Φ) κλειστής καμπίνας στην θέση του οδηγού.

Θ) Με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας δημιουργείται χώρος σίτισης του προσωπικού ανά Α/Σ. Στο προσωπικό κίνησης που λόγω ιδιαιτερότητας δεν μπορεί να σιτιστεί σε Α/Σ, καταβάλλεται για τις συγκεκριμένες ημέρες βαρδιών ποσό 8 ευρώ ανά βάρδια για τα έξοδα σίτισης.

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις — Χρονικά όρια ισχύος

Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση ισχύουν τα όσα ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

2.Η παρούσα έχει ισχύ από …… η δε διάρκεια αυτής ορίζεται και συμφωνείται διετής

Η παρούσα συντάχθηκε σε έξι (06) πρωτότυπα, δύο για την Εταιρία, ένα για κάθε συμβαλλόμενο σωματείο, και δύο για κατάθεση σύμφωνα με τον Νόμο στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, αφού δε ελέγχθηκε από τους υπογράφοντες και επιπλέον αναγνώσθηκε μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε παρουσία όλων των αναφερομένων στην αρχή εκπροσώπων, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός