Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.21192/624
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές,
για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά
τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 και της
παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση
σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την
εκλογή βουλευτών» (Α΄116), όπως έχει εκ νέου κωδικοποιηθεί με το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών» (Α΄57) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 31 του π.δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση
σ’ενιαίο κείμενο με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση» (Α΄21).
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγματος σε συνδυασμό με αυτές του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»
(Α΄89).
3. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του π.δ. 38/2019
«Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου» (Α΄64) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4239/2014 «Δίκαιη
ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας
της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις» (Α΄43).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄163), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221),
όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας»
(Α΄40).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
10. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/101/οικ.18066/0 8-05-2019
εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(ΑΔΑ: ΨΕΖΦ465ΧΘΨ-Ξ5Υ).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού
τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό
και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με
αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού
τους δικαιώματος, κατά τις προσεχείς Περιφερειακές και
Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
2019, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.
2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χορηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον
απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προσωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της παρούσας στον
τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την
επιστροφή του απ΄ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται
καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200-
400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων
ημερών.
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

15 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1690
19619
19620 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1690/15.05.2019
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων
ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς,
με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν
υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας
που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα
με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης,
χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται
καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση άνω των 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων
ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς,
με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν
υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες.
3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά
τα ανωτέρω, η Κυριακή 26 Μαΐου 2019 ή/και η Κυριακή
2 Ιουνίου 2019 (ημέρες διεξαγωγής ψηφοφορίας), είναι
εργάσιμη/ες ημέρα/ες, αυτή/ές θεωρείται/ούνται ως
ημέρα/ες ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν
αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο
της παρούσας.
4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.

Κατεβάστε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο από το ΦΕΚ

Τελευταία άρθρα

Εργαζόμενοι σε Κίνηση

DAS_Efim

Χρήσιμα

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός

Πολυμέσα

Στατιστικά

  • 488873Συνολικές αναγνώσεις:
  • 97Αναγνώσεις σήμερα:
  • 254425Συνολικοί επισκέπτες:
  • 70Επισκέπτες σήμερα:
  • 1Επισκέπτες τώρα:

Web Radio του ΠΑΜΕΑκουστε live το Web Radio του ΠΑΜΕ